##article.return## "Өөртөө энэрэнгүй хандах байдлыг хэмжих" асуулгын психометрик чанарыг судалсан нь ##common.download## ##common.downloadPdf##