##article.return## Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах ажилтны чиг үүргийг тодорхойлох судалгааны үр дүнгээс ##common.download## ##common.downloadPdf##