Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах ажилтны чиг үүргийг тодорхойлох судалгааны үр дүнгээс

##article.authors##

  • У.Туяа Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Б.Баярцэцэг Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Г.Халиун Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Х.Энхжаргал Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author

DOI :

https://doi.org/10.56380/mjer.v29.2.2

Түлхүүр үгс :

эрхлэгч, захирал, чиг үүрэг, сургалтын байгууллага

Хураангуй

Боловсролын ерөнхий хуулийн 33.1-д зааснаар “Өмчийн бүх хэлбэрийн боловсролын сургалтын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч буюу түүний эрх олгосон этгээдийн томилсон гүйцэтгэх удирдлага удирдана. Гүйцэтгэх удирдлага нь цэцэрлэгт эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуульд захирал байна” гэжээ.

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах ажилтны чиг үүргийг тодорхойлох судалгааг баримт бичгийн буюу чанарын шинжилгээний түвшинд хийсэн.

Удирдах ажилтны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны талаар цэцэрлэг, сургуулийн удирдах ажилтны саналыг Лайкертын 5 шкалын аргыг ашиглан Google forms-оор цуглуулж, өгөгдлийг нэгтгэн SPSS27, excel программыг ашиглан дескриптив болон хамаарлын шинжилгээ хийв. Асуулга судалгаанд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт захирлын 82.9 хувь, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 89.2 хувь нь тус тус хамрагдсан нь эх олонлогийг төлөөлөх чадвартай гэж үзлээ.

Судалгааны үр дүнд үндэслэн төрийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтны (эрхлэгч, захирал) чиг үүргийг үндсэн болон ерөнхий гэж ангилан тодорхойлсон.  

Хандалтын Статистик

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Ном зүй

УИХ. (2023). Боловсролын ерөнхий хууль

БОМСТ. (2020). Тогтвортой хөгжлийн төлөөх загвар сургуулийн “Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага” багц гарын авлага.

Jason A. Grissom., Anna J. Egalite, and Constance A. Lindsay. (2021). How Principals Affect Students and Schools: A Systematic Synthesis of Two Decades of Research. New York: The Wallace Foundation. Available: https://wallacefoundation.org/sites/default/files/2023-09/How-Principals-Affect-Students-and-Schools.pdf

Kimberly T. Strike., Paul A.Sims., Susan L.Mann., Robert K.Wilhite. (2019). Transforming professional practice a framework for effective leadership. Littlefield publishing: London

Sameer. S., Nikki.N., Poorvaja.P. (2020). A Review of Empirical Research on School Leadership in the Global South. Available: https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/a-review-of-empirical-research-on-school-leadership-in-the-global-south-evidence-review

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. France, Paris: Ebook. Available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707

World bank. (2018). World development report. Learning to realize education’s promise. USA, Washington DC: Available at https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018

What Is the Function of a Manager? Definition and Roles. (n.d.). Cit.25/01/2023. Retrieved from https://au.indeed.com/career-advice/career-development/function-of-manager

##submission.downloads##

Нийтлэгдсэн огноо

2024-05-13