##article.return## Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын орчны бүрдэлд хийсэн шинжилгээний үр дүн ##common.download## ##common.downloadPdf##