Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын орчны бүрдэлд хийсэн шинжилгээний үр дүн

##article.authors##

  • Б.Буяндэлгэр Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Б.Нямсүрэн Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Б.Лхамцэрэн Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author

:

https://doi.org/10.56380/v28.2.4

:

багш, суралцагчид

Хураангуй

Энэхүү судалгаагаар дотоод, гадаадын баримт бичиг, судалгаанд судлагдсан сургалтын орчны талаарх эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлүүдэд их дээд сургуулиудын сургалтын орчинг хэрхэн томъёолж авч үзсэн, тэдгээрийг олон улсын 28 их дээд сургуулиудын мэдээлэлтэй харьцуулан, ялангуяа багш бэлтгэдэг сургуулийн орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж тавигдах нийтлэг шаардлагыг тодорхойлж, орчныг хэдэн бүрэлдэхүүнд ангилж авч үзэж болохыг тодруулахыг зорилоо. Тус судалгааны хүрээнд их дээд сургуулиудын орчны бүрдэл хэсгүүдийг харьцуулан, ангилж орчны хамааралыг судлаачдын зүгээс нэгтгэж гаргалаа. Мөн дотоод, гадаадын багш бэлтгэдэг олон улсын 28 их дээд сургуулиудын орчны шинжилгээ, дотоодын багш бэлтгэдэг хөтөлбөртэй их сургуулийн орчинд тавигдах нийтлэг шаардлага, магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, судалгааны үр дүнгүүд болон боловсролын чанарын тайлан шинжилгээ зэргийг ашиглан авч үзсэн бөгөөд орчин нь материаллаг орчин, цахим орчин, сэтгэл зүйн (үйлийн), нийгмийн хариуцлага, үйлчилгээний орчин гэсэн 4 бүрэлдэхүүнтэй байвал зохистой хэмээн дүгнэж байна.   

Хандалтын Статистик

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##submission.downloads##

Нийтлэгдсэн огноо

2023-12-28