Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургах боловсролын талаарх эцэг эхийн ойлголт, сэтгэл ханамж

##article.authors##

  • Э.Баясгалан Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Ц.Цэвэгмид Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Г.Халиун Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author

:

https://doi.org/10.56380/v28.2.2

:

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, боловсрол, сэтгэл ханамж

Хураангуй

Тэгш хамруулан сургах боловсролын асуудлыг зарим сургуулийн сургалтын бодлого, хөтөлбөр, арга зүй, сургалтын орчин, багшийн хөгжил, хамтын ажиллагаанд хэрхэн тусгасан үүнд эцэг эх, асран хамгаалагчдын  ойлголт, сэтгэл ханамжтай байдлыг илэрүүлэхийг  зорьсон. Энэхүү судалгаанд 241 эцэг, эх, асран хамгаалагч хамрагдав. Нийслэлээс хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчдын тэгш хамруулан сургах боловсролын талаарх ойлголт орон нутагтай харьцуулахад өндөр байна. Харин эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилт, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээ, сургуулийн гадаад, дотоод орчин болон ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр хичээллэдэгт сэтгэл ханамж дунд зэрэг байна. Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам (БШУЯ)-ны захиалгаар “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих нь” төслийн хүрээнд эцэг эхтэй хийсэн судалгааны зарим үр дүнгээс энэхүү өгүүлэлдээ мөн тусгав

Хандалтын Статистик

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##submission.downloads##

Нийтлэгдсэн огноо

2023-11-20