Бүх түвшний боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн ажлын сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн

##article.authors##

  • О.Цоморлиг Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Г.Халиун Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • У.Мягмаржав Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Д.Сарантуяа Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author
  • Г.Түвшинжаргал Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author

:

https://doi.org/10.56380/v28.2.3

:

ажлын сэтгэл ханамж, ажлын орчин нөхцөл, цалин хөлс

Хураангуй

Улс орнууд багшийг дэмжин урамшуулахын тулд ажлын таатай нөхцөл, мэргэжил дээшлүүлэх боломжоор хангах бодлогуудыг хэрэгжүүлж байна. Учир нь тэдгээр нөхцөл, боломж нь багш ажилдаа сэтгэл ханамжтай ажиллахад чухал ач холбогдолтой юм. Цаашилбал, багшийн ажлын сэтгэл ханамж нь түүнийг мэргэжлээрээ тогтвортой, гүйцэтгэл сайтай ажиллахад чухал нөлөөтэй. Энэхүү судалгаагаар бүх түвшний боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн ажлын сэтгэл ханамж, түүний ялгаатай байдлыг тодорхойлохыг зорьсон. Судалгааны мэдээллийг боловсролын салбарын цахим платформыг (www.esis.edu.mn) ашиглан цуглуулав. Судалгаанд бүх түвшний сургалтын байгууллагын 10,429 багш хамрагдсан бөгөөд цулуулсан мэдээлэлд MS Excel болон SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) программыг ашиглан боловсруулалт хийлээ. Судалгааны үр дүн нь сургалтын байгууллага хооронд багшийн ажлын сэтгэл ханамж нь статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай болохыг харуулсан. 

Хандалтын Статистик

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##submission.downloads##

Нийтлэгдсэн огноо

2023-12-13