Сэтгүүлийн тухай

“Боловсролын Судалгааны Монголын Сэтгүүл” нь боловсрол судлалын чиглэлээр хийсэн эрдэм шинжилгээний судалгааг мэргэжлийн хийгээд сонирхсон олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэх, танилцуулах замаар шинэ мэдлэг бүтээх, судалгааны үр дүнг практикт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, улмаар боловсрол судлалын шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой. 

“Боловсролын Судалгааны Монголын Сэтгүүл” нь Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгээс 1969 онд эрхлэн гаргаж эхэлсэн “Эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн үргэлжлэл бөгөөд уг нэрээр 26 дугаар хэвлэгдэж, олны хүртээл болсон юм.  

Сэтгүүлд дараах чиглэлийн өгүүллийг хэвлүүлж болно. Үүнд:  

  • Боловсрол судлалын судлагдахууны чиглэлээр онолын болон философийн асуудал хөндсөн өгүүллүүд, түүнчлэн төрөл бүрийн арга зүй, арга хандлага ашигласан судалгааны өгүүллүүд  
  • Боловсрол судлалын судлагдахууны ялгаатай чиг хандлага (позитивизм, конструктивизм, постмодернизм, феминизм гэх мэт)-ын үүднээс авч үзсэн өгүүллүүд     
  • Боловсрол судлалын судлагдахууны хүрээнд тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн салбар дундын судалгааны өгүүллүүд  
  • Боловсрол судлалын судлагдахууны чиглэлээр диссертацийн түвшинд бичсэн эмпирик судалгааны өгүүллүүд  
  • Монголын боловсролын түүхийн чиглэлээр бичсэн судалгааны өгүүллүүд 

Сэтгүүлд дараах төрлийн материал хэвлүүлж болно. Үүнд:  

  • Боловсрол судлалын судлагдахууны сэдвийн хүрээнд бичсэн онолын хийгээд эмпирик эрдэм шинжилгээний өгүүлэл   
  • Боловсрол судлалын сэдвийн хүрээнд гарсан номын шүүмж 

Сэтгүүл монгол хэлээр гарах бөгөөд зарим дугаар англи хэлээр гарч болно. Хэлбэрийн хувьд цахим болон цаасаар хэвлэгдэнэ.   

Сэтгүүлийн уншигчид 

Боловсрол судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг эрдэмтэн судлаачид, бодлого боловсруулагчид, боловсролын бүх түвшний байгууллагын багш нар, оюутнууд, бусад сонирхогчдод энэхүү сэтгүүл зориулагдсан болно.  

Эрхлэн гаргагч 

Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн

Багшийн хөгжлийн ордон, Энхтайваны өргөн чөлөө 10, Сүхбаатар дүүрэг,  

Улаанбаатар 14191 

Утас: 70125286 

Цахим шуудан: info@mnier.mn 

Цахим хуудас: www.mnier.mn