Submissions

Өгүүлэл илгээхийн тулд Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх.

Author Guidelines

Өгүүлэл илгээхэд анхаарах зүйл 

 • Таны илгээхээр зэхэж буй буй өгүүлэл тань сэтгүүлийн зорилго, чиглэл болон техник, хэлбэржүүлэлтийн шаардлагад нийцэж буй эсэхийг баталгаажуулахын тулд энэхүү хуудастай сайтар танилцах  
 • Өгүүллээ бичих, сайжруулахдаа дор буй “Өгүүллийг хянан магадлах шалгуур үзүүлэлт” гэсэн хэсэгтэй танилцаж, тэдгээрийг харгалзах 
 • Өгүүллээ илгээхээс өмнө түүнийг сайжруулах талаар сайн санал зөвлөмж өгч чадахуйц хүмүүсээр уншуулах
 • Өгүүллийн санаа, эхийг хэсэгчлэн болон бүхлээр нь бусдаас хуулбарлаагүй, зохиогчийн (зохиогчдын) өөрийнх нь санаа байх (Хэрэв бусдыг санааг хуулбарласан, плажиаризмтай холбоотой асуудал үүсвэл сэтгүүл ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй, тухайн өгүүллийн зохиогч бүрэн хариуцана)
 • Өгүүллийн эхийг өмнө нь хэвлүүлээгүй эсвэл хэвлүүлэхээр өөр сэтгүүлд өгөөгүй байх (Харин эрдэм шинжилгээний хурал, семинарт тавьсан илтгэлийн дагуу бичсэн өгүүллийг хэвлүүлэхээр ирүүлж болно)

Өгүүлэлд тавих техникийн шаардлага 

Өгүүллийн эх: 

А4 хэмжээтэй, бүх талаас 2.3 см зай бүхий хуудсанд, 1.5 мөр хоорондын зайтай бичсэн байна. Эхийг “Microsoft Word” програмд бичнэ (“.doc” эсвэл “.docx”).  

Өгүүллийн хэмжээ: 

Өгүүлэл нь хамгийн багадаа 4,000 үгтэй, ихдээ 7,500 үгээс хэтрэхгүй байна. Үгийн тоонд хүснэгт, зураг, “endnote”, ном зүй, хавсралт багтана.  

Гарчиг файл (загвар татах): 

Гарчиг файлд дараах зүйлийг багтаана:  

 • Өгүүллийн гарчиг, түүний англи орчуулга 
 • Зохиогчийн мэдээлэл (овог нэр, албан тушаал, байгуулллага, байгууллагын хаяг, цахим шуудангийн хаяг 
 • Холбоо барих зохиогч (өгүүллийн талаар сонирхогчдын сонирхсон асуултанд хариулах зохиогчийн нэр) 

Үндсэн файл (загвар татах): 

Өгүүллийн үндсэн файлд зөвхөн өгүүллийн гарчиг, үндсэн эхийг оруулна. Зохиогчийн нэрийн нууцлалтайгаар өгүүллийг хянан магадлах тул зохиогчийн нэр үндсэн файлд нэг ч дурдагдах ёсгүй. Зохиогч өгүүлэлдээ өөрийн бүтээлээс эшилсэн бол “Зохиогч” хэмээн нэрээ нууцална. Хэд хэдэн зохиогчтой бол “Зохиогч 1”, “Зохиогч 2”, “Зохиогч 3” гэх мэтээр бичнэ. Үндсэн файлын хуудсыг дугаарласан байна. Өгүүллийн эх бичихдээ өгсөн загварыг ашиглана.   

Хэлбэржүүлэлт

Өгүүллийн үндсэн бүтэц нь удиртгал, сэдвийн судлагдсан байдал, арга зүй, үр дүн, хэлэлцүүлэг, дүгнэлтээс бүрдэнэ. Өгүүлэл нь үг үсгийн хийгээд найруулга зүйн алдаагүй байна. Эшлэл, ном зүй хийхэд “APA” стилийг баримтална (зарим жишээг энд үзүүлснийг харна уу).    

Өгүүллийн эхийг сэтгүүлд илгээх явц 

Өгүүллийн эхийг энэ холбоосоор илгээнэ. Өгүүлэл хэрхэн илгээх мэдээллийг энд дарж үзэх боломжтой.

Өгүүллийг хянан магадлах шалгуур үзүүлэлт 

 1. Судалгаагаар дэвшүүлсэн асуудлыг тухайн чиглэлээр хийсэн өмнөх судалгаанууд, тэдгээрийн үр дүнтэй холбоотой авч үзсэн байдал, онолын үндэслэл
 2. Судалгааны арга зүй, арга хэрэгслийн тохиромжтой байдал
 3. Судалгааны үр дүнг тайлбарлаж, үнэмшиж болохуйц логик гаргалгаа хийсэн байдал
 4. Дэвшүүлсэн сэдэв, асуудлын хүрээнд судалгааны үр дүнг практик эсвэл бодлогод хэрхэн хэрэглэх талаар тодорхой, оновчтой санал гаргасан байдал
 5. Өгүүллийн эхийн эмх цэгцтэй, уялдаа холбоо, дэс дараалал сайтай, нуршаагүй байдал

 Хянан магадлах журам 

 • Сэтгүүлийн зорилго, чиглэлд хамаарахгүй эсвэл техник, хэлбэржүүлэлтийн шаардлага хангаагүй өгүүллийг хянан магадлалгүйгээр зохиогчид шууд буцаана.  
 • Сэтгүүлийн зорилго, чиглэлд хамаатай, өгүүлэлд тавих техник, хэлбэржүүлэлтийн шаардлага хангасан өгүүллийг хүлээн авч, зохиогчийн нэрийг нууцалсан эхийг хоёр хянан магадлагчаар уншуулна. 
 • Хоёр хянан магадлагчийн дүгнэлтэд үндэслэн хариуцсан редактор дараах дөрвөн төрлийн шийдвэрийн аль нэгийг гаргана: 
 1. Засваргүйгээр хэвлэхийг зөвшөөрөх
 2. Засварласны дараа хэвлэхийг зөвшөөрөх
 3. Бүхэлд нь сайжруулаад, сэтгүүлд дахин илгээх
 4. Хэвлэхээс татгалзах

 Өгүүллийг сайжруулсны дараа хэвлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд

 • Өгүүллийн эхийг засварласны дараа хэвлэхийг зөвшөөрөх шийдвэр авсан зохиогч өгүүллийг засан сайжруулахдаа хянан магадлагчдын асуулт, санал зөвлөмжийг хэрхэн харгалзан үзсэнээ тайлбарласан мэдээллийг энд буй загварын дагуу хийж ирүүлнэ.  
 • Өгүүллийн эхэд засвар хийсэн хэсгийг үндсэн текстээс ялгагдах өнгөөр тэмдэглэж ирүүлнэ.  
 • Өгүүллийг засварлах эсвэл бүхэлд сайжруулах хугацааг хариуцсан редактор зохиогчдод мэдэгдэнэ.  

Номын шүүмж 

Номын шүүмж бичих, хэвлүүлэх бол эхлээд ямар номонд шүүмж бичих хүсэлтэй байгаагаа ерөнхий редактортой холбогдон зөвлөлдөнө. 

Submission Preparation Checklist

Өгүүлэл нийтлүүлэх шаардлагатай танилцсан

Өгүүллүүд

Section default policy

Privacy Statement

Боловсролын Судалгааны Монголын Сэтгүүл нь зөвхөн тус сэтгүүлийн цахим хуудсанд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн мэдээллийг хөндлөнгийн хянан магадлагаатай сэтгүүлийн стандартын хүрээнд цуглуулна. Бүртгүүлсэн хэрэглэгчдээс хүлээж авсан мэдээллийг хянан магадлах үйл явцыг сайжруулах, сэтгүүлд ирүүлсэн нийт өгүүлэл, бүтээлийн тоотой холбоотой сан үүсгэхэд ашиглана. Түүнчлэн сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл дээрх цугласан мэдээллийг сэтгүүлд хэвлэгдэж буй өгүүллийн чанар болон цаашлаад сэтгүүлийг сайжруулахад ашиглана. Сэтгүүлийн цахим хуудсанд цугласан мэдээллийг бизнесийн болон дээр дурдсан зорилгоос бусад хэлбэрээр ашиглахгүй.