Нууцлалын бодлого

Боловсролын Судалгааны Монголын Сэтгүүл нь зөвхөн тус сэтгүүлийн цахим хуудсанд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн мэдээллийг хөндлөнгийн хянан магадлагаатай сэтгүүлийн стандартын хүрээнд цуглуулна. Бүртгүүлсэн хэрэглэгчдээс хүлээж авсан мэдээллийг хянан магадлах үйл явцыг сайжруулах, сэтгүүлд ирүүлсэн нийт өгүүлэл, бүтээлийн тоотой холбоотой сан үүсгэхэд ашиглана. Түүнчлэн сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл дээрх цугласан мэдээллийг сэтгүүлд хэвлэгдэж буй өгүүллийн чанар болон цаашлаад сэтгүүлийг сайжруулахад ашиглана. Сэтгүүлийн цахим хуудсанд цугласан мэдээллийг бизнесийн болон дээр дурдсан зорилгоос бусад хэлбэрээр ашиглахгүй.