Сэтгүүлийн тухай

“Боловсролын Судалгааны Монголын Сэтгүүл” нь боловсрол судлалын чиглэлээр хийсэн эрдэм шинжилгээний судалгааг мэргэжлийн хийгээд сонирхсон олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэх, танилцуулах замаар шинэ мэдлэг бүтээх, судалгааны үр дүнг практикт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, улмаар боловсрол судлалын шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой. 

Print ISSN: 2959-9164

eISSN: 2959-9172

Сүүлийн дугаар

Боть 29 Дугаар 1 (2024): Боловсролын судалгааны монголын сэтгүүл
Бүх дугаарыг үзэх