Оюутнуудын спорт тоглоомын төрлүүдийн техникийн гүйцэтгэлд хийсэн дүн шинжилгээ

##article.authors##

  • С.Туул Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Author
  • С.Бөхбат Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Author
  • Л.Уртнасан Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Author

DOI :

https://doi.org/10.56380/

Түлхүүр үгс :

спорт тоглоом, залалт ба дамжуулалт, шидэлт, давуулах чадвар

Хураангуй

 Спорт тоглоом нь хүний бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтийг бүх талаар дээшлүүлэх төдийгүй суралцагчдыг нарийн төвөгтэй нөхцөл байдлыг мэдэрч, богино хугацаанд зөв шийдвэр гарган өөрийгөө удирдах чадвар эзэмшихэд чухал нөлөөтэй багийн спортын төрөл болно.  Тиймээс ч сургуулийн биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад спорт тоглоомын төрлүүд зонхилох байр суурийг эзэлдэг. Өнөө үед 17-18 насны оюутан, залуучуудын спорт тоглоомын төрлөөр эзэмшсэн чадварыг илрүүлэх зорилготой энэхүү судалгааны ажлаар сагсан бөмбөгийн дамжуулах, залах, шидэх чадвар болон волейболын бөмбөгийг оновчтой дамжуулах ба давуулах, хөл бөмбөгийн чиглэлийг өөрчлөн залах, оновчтой дамжуулах зээрэг чадварын түвшнийг тодорхойлсон.

Улс орнуудын ард түмний спортын сонирхлын ялгаа нь тухайн улсын өв соёл, уламжлал, газарзүйн онцлог зэрэг янз бүрийн хүчин зүйлээс шалтгаалдаг (Yong-Wook Kim., Jinyoung Han., et al, 2022, p. 10). Харин монголын ёс заншил, нүүдэлчин ард түмний соёлоос үлдсэн нэг томоохон зүйл бол эрэгтэй хүүхэд бүр бөх барилдах, хүчтэй байх асуудал одоо ч залуучуудын дунд яригддаг, хэрэгждэг соёл юм.

Суурь болон бүрэн дунд боловсролын түвшинд биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөрөөр эзэмшсэн байх наад захын чадварт үндэслэсэн цогц дасгалыг боловсруулж судалгаанд ашиглав. Энэ судалгаанд спортын төрөл тус бүрээр 204-216 оюутан хамрагдсан.

Оюутнуудын спорт тоглоомын дасгал гүйцэтгэх чадварын судалгааны үр дүнгээс харвал: сагсан бөмбөгийг дамжуулах чадвар дунджаас дээгүүр, залалтаас шидэх чадварыг эрэгтэй төгсөгчид дунджаас доогуур, эмэгтэй төгсөгчид доод түвшинд эзэмшсэн ба сагсан бөмбөгийн цогц дасгалыг гүйцэтгэх хугацаанд хүйсийн болон гүйцэтгэлийн статистик ач холбогдолтой ялгаа ажиглагдсан. Волейболын бөмбөгийг оновчтой дамжуулах ба тор давуулах чадвар дунджаас дээгүүр түвшинд байна. Хөл бөмбөгийн чиглэлийг өөрчлөн залах чадвар дунджаас доогуур буюу доод, оновчтой дамжуулах чадвар дунджаас дээш түвшинд байсан бол хөл бөмбөгийн цогц дасгалыг хурдтай гүйцэтгэх чадвараар эрэгтэй төгсөгчдийн 29% нь, эмэгтэй төгсөгчдийн 45% нь доод ба хангалтгүй түвшний үзүүлэлттэй байна.

Суурь боловсролын түвшинд эзэмших спорт тоглоомын чадварыг ахлах ангидаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, тоглолтод үр дүнтэй ашигладаг болохоор дэвшүүлсэн биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн волейболоос бусад төрөлд бүрэн хэрэгжихгүй байгааг энэ судалгаагаар нотолсон. 

Хандалтын Статистик

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Ном зүй

БСШУЯ. (2019). Суурь боловсролын биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөр. Улаанбаатар

БСШУЯ. (2019). Бүрэн дунд боловсролын биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөр. Улаанбаатар

Бэгз, Н. (2017). Монголын боловсрол судлалын шинэ парадигм. Улаанбаатар:, Соёмбо принтинг ХХК

Верхошанский, Ю.В. (1998). Горизонты научной теории и методологии спортивной тренировки. Теория и практика физической культуры. Научно-методический журнал №7.

Петрушевский, Д.А. (2015). Влияние спортивных игр на формирование личностных особенностей занимающихся. Молодой ученый. №21., с 718-720

Doroshenko, Eduard, Oleksandr Solovei, and Mykhaylo Melnyk. (2022). Technology of Teaching Game Techniques in Volleyball at the Stage of Initial Training. Journal of Learning Theory and Methodology 3:34–40. doi: 10.17309/jltm.2022.1.05.

Tuija Tammelin, M., Simo Näyhä., Jaana Laitinen., Hannu Rintamäk., Marjo-Riitta Järvelin. (2003). Physical activity and social status in adolescence as predictors of physical inactivity in adulthood. Preventive Medicine, 37(4), 375-381, doi: https://doi.org/10.1016/S0091-7435(03)00162-2

Yong-Wook, K., Jinyoung, H., Kyungtae, J., Minsam, K., Jaewoo, P., Seungyup, L., Jin-Young, L. (2022). The connection to the public’s preferred sports analysis and physical education curriculum .PloS ONE,17(3),1/23-23/23, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264032

##submission.downloads##

Нийтлэгдсэн огноо

2024-05-30